Home / Latest News from Tonga Development Bank

Tonga Development Bank claims 3rd ADFIAP Award

Attention: open in a new window. Print

Winner: Local Economic Development
Project Entry: TONGA’S GROWTH FACILITY AND STUDENT LOAN SCHEME (GOVERNMENT MANAGED FUND)

The Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) awarded the Tonga Development Bank (TDB) with a special plaque of merit in recognition of the Banks effort in directly supporting the key growth sectors through innovative financing schemes under the Category 7: Local Economic Development.

Read more: Tonga Development Bank claims 3rd ADFIAP Award

 

National Lockdown Notice

Attention: open in a new window. Print

National Lockdown Notice

 

 TDB is an ESSENTIAL SERVICE. The Bank will be operating normal Business hours during this one week lock down period to meet your banking needs.

Malo

 

TDB

 

Fanongonongo

‘Oku mahu’inga ‘aupito ki he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga ke tokangaekina ‘a e mo’ui lelei ‘a e kau kasitoma pea mo malu ‘a e kau ngaue ‘oku fakahoko fatongia atu ma’a kimoutolu.
Koia ia ai ‘oku mau kole atu heni ke mou tokanga mu’a ‘o tokoni mai ‘i he taimi faingata’a ni moe Tu’unga Fakafokifa (State of Emergency) ‘oku ‘iai ‘ae Fonua.

‘Oku mau tokanga lahi atu, kapau ‘oku:
• ‘Ikai keke fu’u ongo’i mo’ui lelei, pea ‘oku ke ki’i fofonu pe ‘oku ke tale;
• Ke ‘ilo na’ake fe’iloaki mo vaofi pea mo ha taha na’e mahalo’i pe kuo ne ‘osi ma’u ‘a e vailasi (corona virus)
• Ke toki me’a mai mei tu’apule’anga pea na’e fiema’u ke ke nofo mavahe (self-isolation)
‘Oku mau kole atu ke mou kataki fakamolemole pe ‘o ‘oua e a’u tonu mai ki he Pangike pe ko e taha e ngaahi va’a ‘i Nuku’alofa, Tatakamotonga mo Nukunuku pe ko ha taha ‘emau Va’a ‘I he ‘Otumotu (‘Eua, Ha’apai, Vava’u moe ongo Niua).
Fetu’utaki mai pe ‘i he telefoni ki he fika 23-333 pe ‘iimeili mai ki he tdevbank@tdb.to pe koe peesi Facebook ko’enii. ‘Oku mau fiefia ke tokoni atu.

‘Oku mahu’inga ke tau talangofua ki he ngaahi fale’i moe tu’utu’uni kuo tuku mai mei he Pule’anga moe Potungaue Mo'ui ke tokoni ki he malu’i ‘etau mo’ui, kau ngaue pea mo hotau ngaahi familii.

Kapau ‘oku ke hoha’a pe tailiili ki ha fa’ahinga me’a ‘oku ke ongo’i, kataki fetu’utaki ki Falemahaki Vaiola, 23-200 pe ‘ahia e website www.health.gov.to.

‘Oku mau fakatauange pe ‘oku mahino lelei atu ‘ae fekau ni.

Faka’apa’apa atu moe lotu

Pangike Fakalakalaka ‘o Tonga

 

Contact Infromation 

 

Another Special offer for TDB Customers

Attention: open in a new window. Print

Interested customers who wish to take up Loans 50% Repayment Reductions are requested to please contact the Bank.

For more enquiries, feel free to contact the Bank branch closest to you.
TDB Nuku’alofa (ph# 23-333); TDB Hahake (ph# 32-600), TDB Hihifo (ph# 42-200), Vava’u Branch (70-333), Ha’apai Branch (60-333), ‘Eua Branch (50-103) Niuatoputapu Branch (75-85406) and Niuafo’ou Branch (80-077)

Tonga Development Bank “Tonga’s Bank”.

   

Tonga Development Bank Opening Hours during the Christmas Period

Attention: open in a new window. Print

Ki he kau Kasitoma ‘ae Pangike, pea moe kakai ‘oe fonua.
Fakatokanga’i ange ‘a e ‘aho moe taimi ‘e fakahoko fatongia atu ai ho’o Pangike mo hono ngaahi va’a KOTOA, lolotonga ‘a e fa’ahita’u Kilisimasi, Faka’osi Ta’u moe Ta’u Fo’ou:
TAPUNI
25 Tisema 2019 - ‘Aho Kilisimasi
26 Tisema 2019 - Boxing Day
31 Tisema 2019 - ‘Aho Malolo Fakapangike
1 Sanuali 2020 - Ta’u Fo’ou
11 Sanuali 2020 - Tokonaki ‘o e Uike Ha’amo
HALF-DAY
24 Tisema 2019
Tapuni 12.30pm - Nuku’alofa mo e ngaahi ‘ofisi ‘i tahi
Tapuni 12.00pm - ’Ofisi Hahake mo Hihifo
UIKE HA’AMO ‘O TONGA
6 Monite Sanuali —10 Falaite Sanuali 2020
Tapuni—3.30pm—Nuku’alofa mo e ngaahi ‘ofisi ‘i tahi
Tapuni—3.00pm—’Ofisi Hahake mo Hihifo
 
 
To all Tonga Development Bank customers and the Public, these are our Business hours during this festive season:
CLOSE
25th December 2019 - Christmas Day
26th December 2019 - Boxing Day
31st December 2019 - Bank Holiday
1st January 2020 - New Year
11th January 2020 - Saturday
HALF-DAY
24th December 2019
Close 12.30pm - Nuku’alofa and Outer Islands
Close 12.00pm - Hahake and Hihifo offices
NATIONAL PRAYER WEEK FOR TONGA
6th Monday January —10th Friday January 2020
Close - 3.30pm—Nuku’alofa and Outer Islands
Close - 3.00pm—Hahake and Hihifo offices
WISHING YOU A VERY MERRY CHRISTMAS
&
A HAPPY NEW YEAR!
 

COVID-19 Document

Attention: open in a new window. Print

KA FASI E SILA, PEA TUKU KI MANONO!

‘Oku tau lolotonga folaua ‘ae  kongatahi ‘oku matu’aki peaua, ‘ita pea ma’olunga!!

Kuo tafia ‘ae tokolahi, ka te tau TOKA’ONE  pe, kapau te tau vaka 2 mo HA’AMO 2!!

‘Oku te’eki fasi ‘ae sila hotau vaka faka-pa’anga.’Oku tau kei faifolau pe.

Ka ‘o kapau ‘oku uesia ho’o ma’u’anga pa’anga, makatu’unga he mahaki faka’auha ko e  COVID-19, fakamolemole, lomi’i ‘ae ki’i puha ko ‘eni ‘oku ha atu ‘i lalo, te ke  ‘ilo ‘ae ngaahi tokoni ‘oku malava he’e Pangike ‘ae fonua, ke fai ma’au.

TDB - HA’AMO 2 MOE TONGA – TALU MEI HE 1977!

Latest Notice:

ENGLISH-Public-Notice_COVID-19-Business-Economic-Emergency-Relief-Fund_Apr12.pdf

COVID-19-Relief-Fund-Applicaiton-Form_EnglishFINAL.pdf

COVID-19-Relief-Fund-Applicaiton-Form_TonganFINAL.pdf

Toloi - Ta No- Mahina 3 Read More ...

Me'a Mahu'inga Read More...

COVID Pamphlet_Final Read More...

Government Development Loans Press Release Read More...

 

   

More Articles...

Quicklinks

Tonga's Bank